Banana-Milk-شیر-موز-تازه


شیر موز از بهترین نوشیدنی های مقوی با ارزش غذایی باالیی می باشد شیر و موز هر کدام به تنهایی مواد غذایی پرخاصیتی بوده و ترکیبشان با هم معجونی بسیار مقوی و انرژی زا تشکیل می دهد شیر دارای انواع امالح، ویتامین های مختلف و مواد مغذی بوده و مصرف روزانه آن برای حفظ سالمتی بدن برای همه گروه های سنی توصیه شده است موز از میوه های بسیار مقوی و پرخاصیت است و ارزش غذایی به مراتب باالتری دارد و نیازهای بدن را به مواد مختلف در طی روز تامین می کند.