فرصت شغلی

کارشناس ERP

ERP-Expert
  • پشتیبانی و راهبری سیستم ERP
  • ساخت گزارشات
  • تحلیل فرایندها و مستند سازی
  • آموزش کاربران