فرصت شغلی

کارشناس منابع انسانی

HR-Expert
  • آشنا به فرآیندهای منابع انسانی
  • آشنا به فرایند تامین نیرو و استخدام
  • آشنا به حقوق و دستمزد و امور قراردادها
  • آشنا به روابط کار و قوانین تامین اجتماعی
  • قدرت تصمیم گیری و تعامل مناسب
  • مسلط به امور اداری سازمانی
  • آشنا به راهکاران یا سپیدار