فرصت شغلی

حسابدار-Reporting

Reporting
  • مسلطه به اکسل
  • آشنایی با بودجه و گزارشات مدیریت
  • آشنایی کافی به قوانین مالیاتی  و استاندارد های حسابداری
  • حد اقل ۵ سال سابقه کار مرتبط